KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SAFENESS Małgorzata Krajewska, ul. Świetlista 8, 20-388 Dominów, biuro@safeness.eu . Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem  poprzez email: biuro@safeness.eu

 

Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:

       1. sprzedaży usług oferowanych przez firmę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      2.  marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

       4.  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy a co za tym idzie brak możliwości sprzedaży towarów lub  świadczenia usług przez Administratora .

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być :
1. podmiot świadczący obsługę firmy pod względem księgowym, któremu Państwa dane zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
2. podmioty,  którym  mamy  obowiązek  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane
1. w przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 5 pełnych lat kalendarzowych od daty wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
2. w przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania.

Przekazywanie danych poza obszar EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia oraz do przenoszenia swoich danych
a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

SAFENESS Małgorzata Krajewska
ul. Świetlista 8
20-388 Dominów
NIP 8631458416

REGON 386489565
Tel: +48 505 043 777
Email: biuro@safeness.eu
www.safeness.eu